Москва на грани энергосбоя - подстанции на пределе
НТВ