x
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:

ДАННЫЕ РЕДАКЦИИ И УСТАВ

Адрес редакции: Witzman 134 Kfar Saba Israel

Телефон редакции: +972 52 2951480

Электронная почта редакции: [email protected]

Состав редакции:

 • Евгений Финкель – главный редактор
 • Габи Вольфсон – политический обозреватель
 • Алла Гаврилова – репортер, редактор
 • Елена Черных – редактор
 • Елена Берсон – редактор
 • Елена Пепел – редактор, Община
 • Павел Вигдорчик – редактор, Ближний Восток
 • Александр Печенкин – редактор, Спорт
 • Александр Завин – бильд-редактор
 • Алина Ребель – Культура, кино
 • Лев Ганкин – Культура, музыка
 • Татьяна Савин – Культура, искусство

Устав/תקנון

אתר www.newsru.co.il המופעל על ידי מדיה.רו בע"מ (ביחד: "האתר") הינו אתר ידיעות חדשותיות לרבות ידיעות ממקורות שונים ו/או צדדים שלישים. השימוש באתר כפוף להסכמה של הגולש/ת ("אתה") לכל הוראות ותנאי תקנון זה )"התקנון").מפעילת האתר רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן את התקנון בכל עת, וללא הודעה מוקדמת. אתה מסכים להיות כפוף לשינויים ו/או תיקונים אלה.

האתר אינו מתחייב כי המידע המוצג בו יהיה נכון ומדוייק בכל עת. האתר כולל מידע ותוכן, וכן קישוריות וקישורים לאתרי אינטרנט ו/או למקורות מידע אחרים (להלן: "תוכן של צד ג'"), המצויים בשליטת ו/או הפעלת ו/או בעלות גורמים שהם צד שלישי ואין לאתר כל אחריות לגביהם.השימוש באתר, לרבות תוכן של צד ג', מסופק כפי שהוא - AS IS""וכאמור אין כל התחייבות מצד האתר לגבי דיוק, איכות, התאמה, מהימנות, אמיתות, נכונות, העדר טעויות, השמטות או פגמים בתוכן האתר ו/או תוכן של צד ג'.

האתר לא נושא ולא יישא בכל אחריות, מכל סוג, בין ישירה ו/או עקיפה, בין מפורשת ו/או משתמעת, בקשר לתוכן האתר, תוכן של צד ג', תקינות האתר ורציפות פעולתו של האתר. הצגת תוכן של צד ג' אינו מהווה אישור בדבר בדיקה של אותו תוכן של צד ג' ו/או אישור מצד האתר ו/או הבעת דעה, בדבר מהימנות, נכונות, אמיתות, איכות, העדר השמטות, העדר מידע מוטעה ו/או יעוץ או המלצה של צד ג'. האחריות המלאה לגבי הסתמכות ו/או שימוש מכל סוג שהוא באתר ו/או בתוכן של צד ג', היא שלך ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד האתר.

אתה מתחייב לשאת באחריות המלאה, בין אם מפורשת או מכללא, בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, כל נזק ישיר, עקיף, נסיבתי, תוצאתי, נזק או הפסד כספי, נזק או פגיעה בשם טוב או מוניטין וכן, שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, בגין כל מעשה או מחדל הנובעים משימושך באתר בגינם הוגשה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי.

זכויות קניין רוחני: האתר, העיצוב, הגרפיקה, האפליקציות, הרכיבים, היישומים, הממשקים, סימני המסחר, זכויות הקניין הרוחני הגלומות באתר, לרבות זכויות היוצרים, הינם בבעלות האתר ומהווים קניין בלעדי של האתר, מלבד מידע, תוכן או רכיבים המצויים בבעלות צד ג' ו/או מהווים רכוש או קניין של צד ג', אשר האתר רשאי להציגם. חל איסור לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לנצל בכל דרך אחרת את האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או כל חלק מתוכן של צד ג' ו/או תוכן מקושר לצד ג', ללא קבלת אישור מפורש, מראש ובכתב מהאתר ו/או מבעל הזכויות, לפי המקרה.

שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) , הינם קניינה הבלעדי של מפעילת האתר אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמה, בכתב ומראש.

תוכן גולשים: מפעילת האתר רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאפשר פרסום והעלאה של תכנים ומידע, לרבות תגובות צ'אט דעות ותכנים אחרים )"תוכן משתמשים").הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים הנ"ל. הנך נותן את הסכמתך לפרסום תוכן שהעלית ולכל שימוש שתעשה בו מפעילת האתר לפי שיקול דעתה, לרבות שינוי, השמטה, עריכה וכיו"ב.מפעילת האתר אינה מתחייבת לבצע פיקוח על תוכן גולשים אולם שומרת את הזכות למחוק ו/או לערוך מידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים, על פי שקולדעתה הבלעדי. כל משתמש שיגיש תכנים או מידע לפרסום במסגרת תוכן המשתמשים מתחייב כי תוכן המידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין.

כל משתמש שיגיש תכנים או מידע לפרסום במסגרת תוכן המשתמשים מתחייב כי תוכן המידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הגולש אינו רשאי להעלות למערכת תכנים שהעלאתם ו/או תכנם אינם חוקיים, נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או שלגולש אין את מלוא הזכויות להעלותם. בכלל זה, חל איסור מוחלט להעלות למערכת תכנים העלולים לפגוע ברגשות הציבור, תכנים בעלי אופי פוגעני, טורדני, משמיץ ופוגע לרבות תוכן מיני, תכנים המהווים או עלולים להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או הפרה של החוק במדינת ישראל, תכנים המהווים או עשויים להוות לשון הרע, תכנים הפוגעים או עשויים לפגוע בפרטיות, תכנים הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או באתר, תכנים המטעים ו/או עלולים להטעות צדדים שלישיים. כן חל איסור להעלות קבצים ו/או כל חומר אחר היכול לפגוע במערכות מחשב ו/או בזכויות של צד ג' כלשהו.מפעילת האתר רשאית להסיר לחסום ו/או להפסיק ו/או להגביל השימוש של משתמשי קצה, לפי שיקול לדעתה הבלעדי.

הגולש מאשר בזאת כי ידוע לו שלמפעיל אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות תוכן המשתמשים בכלל, ותגובות וחוות דעות של משתמשים ואי לכך המפעיל אינו יכול להבטיח ו/או להתחייב באשר לאמיתות ולדיוק תוכן המשתמשים. פרסום של תוכן המשתמשים ו/או פרסום קישורים של צדדים שלישיים, אינו מהווה הצעה לרכישת שירותים אלו על ידי המפעיל ו/או הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או אישור מאת המפעיל ו/או מי מטעמו וכל הסתמכות מצד המשתמשים על מידע ותכנים אלו הינה באחריותם הבלעדית.

המשתמש מתחייב לשפות את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים. ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, ו/או, משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט. ג. בגין כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כישלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח - 1968 ו/או על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים הניתנים בו.

הגנת הפרטיות ושימוש במידע - המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שמפעילת האתר תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה מפעילת האתר רשאית: א.לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר בקשר עם המשתמש לצרכי מפעילת האתר ב. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין; ג. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) למפעילת האתר;.

המשתמש נותן בזאת למפעילת האתר את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת הדוא"ל שלו ו/או מספר הטלפון הסלולרי שלו. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב למפעילת האתר, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם בוצע.מפעילת האתר רשאית להשתמש ולאסוף למאגר מידע את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש, לצורך שימוש מסחרי. יובהר כי מפעילת האתר פועלת כמיטב יכולתה על מנת להגן על פרטיות המשתמש באתר, ונוקטת אמצעים סבירים לשמירה על המידע הנ"ל. למרות האמור, אין התחייבות של 100% כי האתר מוגן לחלוטין מפני פריצות ומתקפות לגניבת מידע.ייתכן וחלק מהאתר יהיה פתוח ברישום בלבד. על הגולש למסור פרטים נכונים, אמתיים ומלאים. פרטים פיקטיביים ו/או שגויים עלולים למנוע את האפשרות מלהשתמש בשירות ולהביא לסיום ההתקשרות בין הצדדים. המפעיל רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספים או אחרים. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע של האתר.

תלונות, מנגנון הודעה והסרה: במידה והינך סבור כי תוכן של האתר ו/או של צד ג' המופיע באתר עשוי לפגוע או פוגע בזכויות של צדדים שלישיים או שלך, לרבותבזכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של אדם או גוף, לרבות מידע הפוגע בפרטיותו של אדם, ובכלל זה שלך ו/או מפר את תנאי התקנון בדרך כלשהי ("התוכן הפוגע"), עלייך לפנות לאתר ולהודיע על כך בכתב באמצעות פניה לכתובת האלקטרונית: [email protected] ("הודעת הסרה"). עם קבלת הודעת ההסרה על ידי האתר, האתר יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, וללא כל חובה לברר או לבדוק תחילה את אמיתות הודעת ההסרה, ומבלי שיחויב לנקוט בכל הליך או בדיקה, להסיר לאלתר או במועד מאוחר יותר את התוכן הפוגע ולא להעלות את התוכן הפוגע מחדש אלא אם יתקבל בידי האתר צו של רשות שיפוטית מוסמכת המורה לאתר לעשות כן. הנך מתחייב כי במקרה בו יוסר תוכן פוגע שלך או שהועלה על ידך כאמור, מכל סיבה שהיא, לא תהא לך כל טענה בקשר לכך כלפי האתר.

מובהר כי ניתן לפנות בכל תלונה לאתר בכתובת הדוא"ל דלעיל.

תקנון זה והשימוש באתר כפופים לחוק בישראל בלבד ובית המשפט המוסמך בלעדית לדון בכל עניין הנובע מכל טענה ו/או הפרה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הליך הקשורים לתקנון זה ו/או לשימוש באתר יהיה לבית המשפט בתל אביב.